REKLAMACJE

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Joanna Pszeniczny prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JEST IMPREZKA Joanna Pszeniczny z siedzibą w Mielec (39-300), przy

 1. Dąbrowskiego 1/10, NIP: 817-207-52-64 (dalej również jako ,,ADO”).

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Z ADO można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej (mail: pyroacab@gmail.com), lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane osobowe w postaci:

 1. imienia, nazwiska,
 2. adresu dostawy,
 3. danych kontaktowych, tj. numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, dane adresowe –w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę,

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe, w celu:

 1. zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 2. wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
 3. windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. obsługi reklamacji i gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 5. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, tj. w szczególności:

 1. przedsiębiorstwom logistycznym (np. firmom kurierskim),
 2. firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym z którymi współpracujemy,
 3. naszej księgowości – w przypadku wystawienia faktury,
 4. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz JEST IMPREZKA Joanna Pszeniczny

Naszym Użytkownikom oferujemy systemy płatności w handlu online – w szczególności zapłata z góry, PayU, Przelewy24. Dane płatnicze uzyskujemy od zewnętrznych dostawców usług płatniczych oraz agencji informacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach realizacji zapłaty i weryfikacji wypłacalności. Naszym dostawcom usług płatniczych przekazujemy tylko takie dane, jakie są niezbędne do obsługi płatności. Dane płatnicze to m.in.: preferowany sposób zapłaty, adres do faktury, IBAN i BIC lub numer konta i kod banku. Do danych płatniczych należą także inne informacje, bezpośrednio związane
z obsługą płatności. Dotyczy to przykładowo informacji wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji, na przykład identyfikator PayU (jeżeli użytkownik dokonuje zapłaty poprzez PayU).

Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi (przy czym dane przekazujemy tylko wówczas
i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

RAMY CZASOWE PRZETWARZANIA:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź żądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszym systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system dokowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne
i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu uniemożliwiał będzie Nam kontakt z Tobą w celu realizacji umowy.

INFORMACJE DODATKOWE:

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.